compound bitwise OR (|=)

描述

复合操作符(| =)经常用于变量和常量“设置”(设置为1),尤其是变量中的某一位。

语法

x |= y;  //等价于 x = x | y;

参数

x: char,int或long类型

y: 整数,字符或长整型常量

例如

首先,回顾一下OR(|)运算符

  0 0 1 1  运算元1
  0 1 0 1  运算元2
  ----------
  0 1 1 1(运算元1 | 运算元2) - 返回的结果

如果变量myByte中某一位与0经过按位或运算后不变。

myByte | B00000000 = myByte;

与1经过或运算的位将变为1.

myByte | B11111111 B11111111;

 

同上:

myByte = B10101010;
 
myByte | = B00000011 == B10101011;

返回主菜单

0 Comments
Leave a Reply